تعداد :
بوشن 20
(اتصالات گالوانیزه)
50,000ریال
تبدیل 25/20
(اتصالات گالوانیزه)
31,250ریال
تبدیل 32/20
(اتصالات گالوانیزه)
63,000ریال
تبدیل 32/25
(اتصالات گالوانیزه)
63,375ریال
چپقي 1/2
(اتصالات گالوانيزه)
48,800ریال
درپوش 20 گالوانیزه خارجی
(اتصالات گالوانیزه)
16,300ریال
روپيچ 1/2
(اتصالات گالوانيزه)
36,300ریال
زانو 1/2
(اتصالات گالوانیزه)
55,000ریال
سراهی 20
(اتصالات گالوانیزه)
73,800ریال
مغزی 20
(اتصالات گالوانیزه)
31,900ریال
مغزی 25
(اتصالات گالوانیزه)
43,800ریال
مغزی 25/20
(اتصالات گالوانیزه)
52,500ریال
مغزی 32/20
(اتصالات گالوانیزه)
121,875ریال
50,000) ریال
31,250) ریال
63,000) ریال
63,375) ریال
48,800) ریال
36,300) ریال
55,000) ریال
73,800) ریال
31,900) ریال
43,800) ریال
52,500) ریال
121,875) ریال
50,000) ریال
31,250) ریال
63,000) ریال
63,375) ریال
48,800) ریال
36,300) ریال
55,000) ریال
73,800) ریال
31,900) ریال
43,800) ریال
52,500) ریال
121,875) ریال
در جشنواره فروش ویژه با جوایز گوشی موبایل و گاز رومیزی برقی در سالن مجتمع فرهنگیان با ما همراه باشید هماهنگی 09122523866               فروشنده گرامی با ثبت نام در شبکه موقعیت آدرس خود را اینترنتی کنید