تعداد :
بوشن 20
(اتصالات گالوانیزه)
50,000ریال
تبدیل 25/20
(اتصالات گالوانیزه)
31,250ریال
تبدیل 32/20
(اتصالات گالوانیزه)
63,000ریال
تبدیل 32/25
(اتصالات گالوانیزه)
63,375ریال
درپوش 20 گالوانیزه خارجی
(اتصالات گالوانیزه)
13,150ریال
سراهی 20
(اتصالات گالوانیزه)
60,000ریال
مغزی 20
(اتصالات گالوانیزه)
30,650ریال
مغزی 25
(اتصالات گالوانیزه)
68,650ریال
مغزی 25/20
(اتصالات گالوانیزه)
52,500ریال
مغزی 32/20
(اتصالات گالوانیزه)
121,875ریال
50,000) ریال
31,250) ریال
63,000) ریال
63,375) ریال
60,000) ریال
30,650) ریال
68,650) ریال
52,500) ریال
121,875) ریال
50,000) ریال
31,250) ریال
63,000) ریال
63,375) ریال
60,000) ریال
30,650) ریال
68,650) ریال
52,500) ریال
121,875) ریال
برای بهره مندی بیشتر از خدمات سایت ، ثبت نام کنید               درصد تخفیف کالاها متفاوت و متغیر بوده لطفا جهت کنترل باثبت نام درشبکه هماهنگ کنید. باتشکر