آموزش و بازدید :

سرای فرهنگ افتخار دارد پرسنل فنی شما را جهت آموزش و یا خرید به بهترین وجه جهت پروژه های مسکونی و تجاری و نیز برای نظارت بر کیفیت و اجرای فنی تخصصی بهتر بازدید از کارخانجات در پروژه تولید ، همچنین بپایی کلاسهای آموزشی را فراهم کند

با تکمیل فرم مربوط ما را در این مهم یاری فرمایید
بابت بازدید/درخواست آموزش / به همراه یک نفر را در رابطه با کارخانه یا اجرای فنی دارم
برای بهره مندی بیشتر از خدمات سایت ، ثبت نام کنید               درصد تخفیف کالاها متفاوت و متغیر بوده لطفا جهت کنترل باثبت نام درشبکه هماهنگ کنید. باتشکر